Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Od 25.05.2018 sa začne na území Slovenskej republiky ako aj zvyšku Európskej únie uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation)…..

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať používatelia internetu k jeho obsahu. Doména druhej úrovne sa skladá z dvoch častí od seba oddelených bodkou (napr. ivanoviclegal.sk), kde ivanoviclegal je doménové meno a koncovka .sk je národná vrcholová doména pre Slovenskú republiku. Ďalšie vrcholové domény môžu byť napr. „.eu;…

Ochranná známka je nehmotný statok, ktorý zaisťuje exkluzivitu určitého označenia pod ktorým vystupuje osoba na trhu. Ochranná známka vzniká zápisom do registra platným 10 rokov od podania prihlášky, ktorý môže byť ľubovoľne predlžovaný na ďalších 10 rokov doby platnosti. Hodnota ochrannej známky s postupujúcou dobou platnosti rastie. Tempo rastu hodnoty konkrétnej ochrannej známky závisí od…

Poskytujeme služby pri registrácii a zastupovaní klientov pred registrom pre celé územie SR. Registráciu partnera verejného sektora môže vykonať iba tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť…

Pravidelnú dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia nemožno preceňovať. Rozhodne ju nemožno uprednostňovať pred časom tráveným s otcom. Podobne je to aj s prípadnými krúžkami, ktoré dieťa bude, alebo už v mieste svojho súčasného bydliska navštevuje. Nesúhlas matky so striedavou starostlivosťou môže byť relevantný len vtedy, ak je vybudovaný na dôvodoch, ktoré sú spôsobilé intenzívnym spôsobom…

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Advokát vykoná autorizácia bez ohľadu na to, či ho o to požiada a uzavrie s ním zmluvu o právnej službe kupujúci alebo predávajúci. Autorizáciu vykoná advokát osobne, zastúpenie nie je prípustné. Pokiaľ advokát poskytuje právne služby ako spoločník obchodnej spoločnosti, autorizácia vykoná na…

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer