Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Advokát vykoná autorizácia bez ohľadu na to, či ho o to požiada a uzavrie s ním zmluvu o právnej službe kupujúci alebo predávajúci. Autorizáciu vykoná advokát osobne, zastúpenie nie je prípustné. Pokiaľ advokát poskytuje právne služby ako spoločník obchodnej spoločnosti, autorizácia vykoná na účet a v mene obchodnej spoločnosti.

Nemennosť obsahu zmluvy o prevode nehnuteľností garantuje doložka o autorizácii, ktorou advokát opatrí autorizovanú zmluvu a ktorá obsahuje aj údaj o počte listov zmluvy.

Advokát by nemal nechať nepovšimnuté ani neproporcionálne ustanovenia v zmluve. Je tiež povinný upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve, ak sa nehnuteľnosť prevádza za odplatu. Nie vždy totiž účastník zmluvy rozumie platobným podmienkam a tieto sú mu zrozumiteľné a jasné.

Autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom, ale tiež posúdenie advokáta, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Advokát je povinný zistiť totožnosť účastníkov zmluvy, prípadne ich zástupcov a rovnako posudzuje, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Aké zmluvy možno autorizovať

Advokát autorizuje zmluvu, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť, bez ohľadu na to, či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod. Autorizovať tak možno nielen samotnú kúpnu zmluvu, ale aj zmluvu darovaciu, zámennú alebo inak pomenovanú zmluvu o prevode nehnuteľností.

Advokát naopak nemôže autorizovať (i) zmluvu, ktorú sám nevyhotovil, (ii) čistú listinu, ktorá neobsahuje žiadny text, (iii) ani zmluvu spísanú v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, ak nie je úradne preložená do štátneho jazyka. Výnimku predstavuje prípad, ak advokát rozumie jazyku, v ktorom je listina spísaná.

Výhody autorizácie

Jednou z výhod autorizácie je vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo správy katastra. Advokát autorizuje podpisy účastníkov, resp. ich zástupcov, čím ďalšie overenie podpisov notárom už nie je potrebné, čo predstavuje ušetrenie notárskych poplatkov. Advokát vyhotoví aj podanie na príslušnú správu katastra a zabezpečí aj jeho doručenie vrátane príslušných listín o úkone, ak ktorýkoľvek účastník zmluvy o to advokáta požiada. Advokát disponujúci zaručeným elektronickým podpisom vie podanie odoslať elektronicky a ušetriť tak čas čakania pri podávaní listinného návrhu.

CategoryZmluvy
Tags
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer