Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok
Od 25.05.2018 sa začne na území Slovenskej republiky ako aj zvyšku Európskej únie uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation)..

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov spracúvania osobných údajov podľa súčasnej (zakotvenej v zákone č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), aj podľa novej právnej úpravy. Nová právna úprava však oproti súčasnej bližšie vymedzuje obsahové aj formálne podmienky súhlasu.

Súhlas dotknutej osoby je v novom zákone o ochrane osobných údajov v ustanovení § 5 písm. a) legálne definovaný ako: “akýkoľvek vážne a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.”

Podľa čl. 7 bodu 2 Nariadenia: “ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností.” Ak by žiadosť o vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebola jasne odlíšiteľná, zrozumiteľná, ľahko, jednoducho a jasne formulovaná, predmetná časť vyhlásenia by bola považovaná za porušenie Nariadenia a nebola by záväzná.

Podľa nového zákona o ochrane osobných údajov bude pre posúdenie toho, či bol súhlas poskytnutý slobodne, dôležité aj, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie predmetnej zmluvy nevyhnutný.

GDPR sprísňuje pravidlá pre získanie platného súhlasu s použitím osobných údajov.

V rámci ochrany osobných údajovov poskytujeme:

  • Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • Vypracovanie internej dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov
  • Zastupovanie pred súdmi a právnymi orgánmi

V prípade akejkoľvek požiadavky nás kontaktujte na tel. č. 0915 767 343 alebo písomne emailom na office@ivanoviclegal.sk.

CategoryNezaradené
Tags
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer