Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať používatelia internetu k jeho obsahu. Doména druhej úrovne sa skladá z dvoch častí od seba oddelených bodkou (napr. ivanoviclegal.sk), kde ivanoviclegal je doménové meno a koncovka .sk je národná vrcholová doména pre Slovenskú republiku. Ďalšie vrcholové domény môžu byť napr. „.eu; .cz; .com; .org; .info“ a mnohé ďalšie. Z právneho hladiska sa registrovaná doména považuje za inú majetkovú hodnotu podľa § 118, ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Doménový spor spravidla vzniká ohľadom domény druhej úrovne, a teda ohľadom internetovej adresy, kde reťazec znakov je nasledovaný koncovkou .sk, .eu, .com, .cz.

Domény sa registrujú u doménových autorít, pričom na Slovensku je registračnou autoritou spoločnosť SK-NIC, a.s. Používateľ internetu, ktorý si registruje svoju internetovú adresu uzatvára s registračnou autoritou zmluvu a na základe tejto zmluvy sa stáva držtieľom domény (pozn. nikdy nie vlastníkom domény).

.

Doménový spor.

Doménový spor vzniká v momente, keď držba domény jej registrovaným držiteľom je spochybňovaná inou osobou. Uzatvorením zmluvy s registrátorom žiadateľ o registráciu (držiteľ domény) zároveň súhlasí s pravidlami certifikačnej autority. Žiadateľ je povinný „dbať o to, aby ním užívaná Doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov, najmä práva k ochranným známkam, užívaniu obchodného mena alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, a v prípade ich porušenia sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám.“

Registračná autorita pri registrácií domén neskúma, či registráciou domény budúci držiteľ domény neporušuje práva iného. Za to, ako aj za následky s tým spojené zodpovedá výlučne žiadateľ. Na strane druhej, je na majiteľovi ochrannej známky, alebo iného práva duševného vlastníctva, aby dohliadal na ochranu svojich práv.

Porušovanie práv držiteľom domény môže mať povahu:

  • Konfliktu domény s obchodným menom podnikateľa,
  • Nekalosúťažného konania (napr. vyvolanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti),
  • Konfliktu domény s právami k ochrannej známke.
  • Konfliktu domény s inými právami duševného vlastníctva.
  • Nie vždy musí byť porušovanie práv spočívať v aktívnom konaní (využívaní domény), ale môže spočívať aj v blokovaní domény (s „výhodnou“ ponukou predaja) alebo využívaní podobnej, či zameniteľnej domény (napr. pri preklepoch v písaní).

Tak ako každý iný spor aj doménové spory sa dajú riešiť mimosúdne, resp. súdnou cestou.

V rámci súdneho konania sa poškodená strana môže domáhať v prvom rade zdržania sa konania, ktorým sa porušujú jej práva, ale aj náhrady škody a primeraného zadosťučinenia. Spravidla žalobcovia žiadajú tiež uloženie povinnosti previesť doménu, o ktorú vznikol spor.

Od 31. mája 2017 pribudla možnosť alternatívneho riešenia sporov podľa pravidiel ADR registračnej autority SK-NIC, a.s.

Doména je jednou z najdôležitejších identifikátorov podnikateľa, ktorý je nevyhnutné chrániť tak, aby bola nezameniteľným spôsobom zabezpečená identifikácia tovarov a služieb podnikateľa.

V našej praxi sa nám podarilo zastupovať úspešne zastupovať významné podnikateľské subjekty pri doménových sporoch ako na území Slovenskej republiky ako aj pred orgánmi ADR v Čechách a to pre domény s koncovkou .CZ, .SK, .COM a .EU.

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer