Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok
Pravidelnú dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia nemožno preceňovať. Rozhodne ju nemožno uprednostňovať pred časom tráveným s otcom. Podobne je to aj s prípadnými krúžkami, ktoré dieťa bude, alebo už v mieste svojho súčasného bydliska navštevuje. Nesúhlas matky so striedavou starostlivosťou môže byť relevantný len vtedy, ak je vybudovaný na dôvodoch, ktoré sú spôsobilé intenzívnym spôsobom negatívne zasahovať do záujmu dieťaťa. .

(nález Ústavného súdu ČR z 18. 08. 2010, sp. zn. I. ÚS 266/10).

.

CategoryRodinné

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer