Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme služby pri registrácii a zastupovaní klientov pred registrom pre celé územie SR. Registráciu partnera verejného sektora môže vykonať iba tzv. oprávnená osoba.

Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Súčasťou registra sú aj zákonom ustanovené dokumenty (verifikačné dokumenty).

RPVS je určený partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje, ak sú zapísaní v registri, samotnému verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje zápis v registri, a zároveň je určený verejnosti, ktorá prostredníctvom registra môže sledovať alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov. Popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr sa tak vytvára ďalší verejne dostupný register týkajúci sa finančných tokov za účasti štátu.

Kto sa musí zapísať do registra?

Partnerom verejného sektora s povinnosťou zápisu do registra je prijímateľ podpory (z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu), ako aj dodávateľ/subdodávateľ. Základom registrácie je uvedenie fyzických osôb, ktoré partnerov zapísaných v RPVS reálne ovládajú, alebo ktorým plynú z týchto partnerov majetkové výhody (tzv. koneční užívatelia výhod).

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra?

Najneskôr deň pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (platí, ak máte záujem získať prostriedky z výziev vyhlásených po 1.2.2017 a aj z výziev, ktoré neboli k tomuto dátumu uzatvorené).

Od 450 eur – táto cena platí predovšetkým v prípadoch jednoduchej majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti.

Možné sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra.

  • Neuzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.
  • Poskytovateľ neposkytne nárokovanú platbu a môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí grantu.
  • Hrozí odňatie získaného hospodárskeho prospechu, nadobudnutého na základe prijatej dotácie. Ak ho nie je možné určiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur až do 1 000 000 eur. Registrujúci orgán uloží aj pokutu štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora, a to každému jeho členovi jednotlivo (v prípade kolektívnych orgánov).

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra?

Kontaktujete nás – emailom na office@ivanoviclegal.sk, telefonicky na tel. čísle: +421 915 767 343, alebo cez formulár uvedený na našich stránkach.
Vyžiadame si podklady – na základe nich sa pripravíme na verifikáciu a pripravíme dokumenty potrebné k zápisu do RPVS
Úvodná verifikácia – identifikujeme konečného užívateľa výhod, podpíšete dokumenty nevyhnutné k zápisu do RPVS. Následne PVS zapíšeme do RPVS.
Overovanie verifikácie – nasleduje overovanie verifikácie podľa aktuálnej potreby, minimálne však spravidla dvakrát do roka (počas trvania zmluvy s verejným sektorom).

CategoryVerejný sektor

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer